Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

asxhin

"Wiesz, związek dwojga ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej
jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy
okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej."

— — Jakub Żulczyk
Reposted fromjustyha justyha viakmj kmj
asxhin
1478 6380
Reposted frommartynkowa martynkowa viakmj kmj
asxhin
3952 a81f
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
6388 c0ce
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
2174 7223
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
9504 a405
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
4655 4d2b
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
5085 468b
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
0653 1b1a
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
0216 6a93
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
7563 69a8 500
asxhin
0987 de07
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
1087 e822
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
1103 c80c
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
7752 3111 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
7753 48c9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
8695 7b97 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
8699 db7e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
8716 9e7c
Reposted fromcalifornia-love california-love
asxhin
8727 c08e
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl